loader image

Our manifesto

October 2, 2022

Our manifesto

October 2, 2022

[English] [Ελληνικά – Greek] [Deutsch]

Manifesto of International Ecological Engineering Society

The planetary ecosystem today faces significant environmental challenges, such as climate change and the unsustainable use of resources that may have disastrous and irreversible impacts at local and global scale.

These threats to the very existence of our global society indicate that we urgently need new approaches to deal with these rising challenges.

In order to cope with these, we need to fundamentally change the way we think, the way we approach modern environmental problems and the way we make decisions and develop solutions.

We are dealing with multi-dimensional, complex and interrelated issues, which render ineffective the conventional one-dimensional linear, technology-focused approach to problem-solving.

Engineering and ecology have crucial roles to play in solving many of these global issues. For this, a new design paradigm for engineering is now a necessity to support the transition to a truly sustainable society.

We are convinced that systems thinking is the first critical step towards the development of new holistic and interdisciplinary engineering solutions at all scales.

We are convinced that an ecology-inspired approach to engineering provides answers to these challenges.

We view the inherent value of nature as part, not only of future solutions, but also of the design process itself.

Ecological engineering integrates ecological principles, processes, and organisms with the existing engineering practice, forming a new, holistic approach for problem-solving.

Ecological engineering reshapes engineering solutions, not just to minimize waste output but to design out waste, restore the ecological functions and eliminate the unwanted impact of all processes and interventions.

Ecological engineering adopts circularity in problem-solving methodology by re-establishing cycles of materials to deal with resource scarcity.

Ecological Engineers view nature as an inspiration and model to develop and expand the nature-based toolbox, using ecosystem services and renewable resources.

Ecological Engineers work with nature for the benefit of society and the environment and see people and civil society as an integral part of this new problem-solving approach.

As an independent worldwide group of professional engineers and scientists, Ecological Engineers work to create a more resilient, sustainable and equitable global ecosystem for all.

We address this call to the global community for a change to make the world a better and safer place through awareness and action in ecological engineering for environmental resilience, social responsibility and sustainable development.

 

Signatories

 1. Alexandros Stefanakis, Assistant Professor, Technical University of Crete, Greece
 2. Andreas Schönborn, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland
 3. Glenn Dale, Verterra Ecological Engineering, Australia
 4. Raffael Känzig, Phoster GmbH, Switzerland
 5. Fernando Jorge Correa Magalhaes Filho, Professor, Dom Bosco Catholic University / Brazilian Association of Sanitary and Environmental Engineering, Brazil
 6. Peter Head, Ecological Sequestration Trust, United Kingdom
 7. Ashantha Goonetilleke, Professor, Queensland University of Technology, Australia
 8. Reto Wey, Toilets for All, Switzerland
 9. Cynthia Mitchell, Professor, University of Technology Sydney, Australia
 10. Günter Langergraber, Professor, University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Austria
 11. Dr Dorothee Spuhler, Eawag, Switzerland
 12. Vit Rous, Grania s.r.o., Czech Republic
 13. Dr Bernhard Pucher, University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
 14. Charlie Greene, GreeneMeadow, USA
 15. Paul Osmond, Associate Professor, University of New South Wales, Australia
 16. David Painter, DP Consulting, New Zealand
 17. Joan Garcia, Professor, Polytechnic University of Catalonia, Spain
 18. Andrew Dakers, ecoEng Ltd, New Zealand
 19. Johannes Kisser, Alchemia-nova GmbH, Austria
 20. Jochen Hack, Professor, Technical University of Darmstadt, Germany
 21. Petra Schneider, Professor, University of Applied Sciences Magdeburg-Stendal, Germany
 22. Cristina Calheiros, Research Scientist, CIIMAR – Interdisciplinary Centre of Marine and Environmental Research, Portugal
 23. Tjaša Bulc, Professor, University of Ljubljana, Slovenia
 24. Pascal Geiger, VBAU Architektur AG, Switzerland
 25. Ranka Junge, Professor, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland
 26. Mona Mijthab, Mosan – The Circular Sanitation Solution, Switzerland & Guatemala
 27. Ruud Kampf, Rekel/Water, Netherlands
 28. Nataša Atanasova, Assistant Professor, University of Ljubljana, Slovenia
 29. Elisabeth Maria Huba, FRUXOTIC International Consultancy, Freudenberg am Main, Germany
 30. Heinz-Peter Mang, Professor, University of Science and Technology, Beijing Centre for Sustainable Environmental Sanitation, China
 31. Atif Mustafa, Professor, NED University of Engineering and Technology, Pakistan
 32. Evina Katsou, Professor, Brunel University London, United Kingdom
 33. Laila Mandi, Professor, University of Cadi Ayyad, Morocco
 34. Marcos von Sperling, Professor, Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil
 35. Akintunde Babatunde, Associate Professor, University of Leeds, United Kingdom
 36. Johannes Heeb, Seecon, Switzerland
 37. Karin Tonderski, Senior Associate Professor, Linköping University, Sweden
 38. Diederik Rousseau, Professor, Ghent University, Belgium
 39. Devi Bühler, Zurich University of Applied Sciences, Switzerland
 40. Μartin Regelsberger, Technisches Büro Regelsberger, Austria
 41. Carlos Arias, Senior Researcher, Aarhus University, Denmark
 42. David Austin, Senior Certified Ecologist ESA, Jacobs, USA
 43. Yolandi Schoeman, Baoberry Centre of Innovation – Ecological Engineering Institute of Africa, South Africa
 44. Elena Mărgineanu, Lecturer, Free International University of Moldova, Moldova
 45. Giuseppe Luigi Cirelli, Professor, University of Catania, Italy
 46. Darja Istenič, Assistant Professor, University of Ljubljana, Slovenia
 47. Jan Kazak, Associate Professor, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
 48. Dr Uwe Klaus, Aquaplaner, Germany
 49. Mark Dyer, Associate Professor, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
 50. Joaquim Comas Matas, Research Professor, Catalan Institute for Water Research ICRA, Spain
 51. Marisa Iturria, National Technological University – Buenos Aires, Argentina
 52. Dr Μarco Hartl, Alchemia-nova, Austria
 53. Ismael Leonardo Vera Puerto, Associate Professor, Catholic University of Maule, Chile
 54. Jens Mählmann, Saxon Textile Research Institute, Technical University of Chemnitz, Germany
 55. Michael Blumberg, Ingenieurbüro Blumberg, Germany
 56. Dr. Anja Brüll, Aquatectura, Belgium
 57. Dr. André Baxter Barreto, Wetlands Construidos, Brazil
 58. Dr. Gabriel Rodrigues Vasconcellos, Wetlands Construidos, Brazil
 59. Tess Thompson, Associate Professor, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA
 60. Grant Clark, Associate Professor, McGill University, Canada
 61. Rocio Pineda Martos, Assistant Professor, University of Seville, Spain
 62. Dr Gabriela Dotro, Cranfield University, United Kingdom
 63. Hasan Volkan Oral, Assistant Professor, İstanbul Aydın University, Turkey
 64. Dr. Phuong Minh Nguyen, Hanoi University of Science, Vietnam
 65. Dr Pawel Krzeminski, Norwegian Institute for Water Research, Norway
 66. Sébastien Barot, Research Director, Sorbonne Université, France
 67. Frank van Dien, Ecofyt, Netherlands
 68. Dr Tamás Gábor Pálfy, Ghaemesh – Monitoring & Scaling Ecological Treatment, Hungary
 69. Dr Anacleto Rizzo, Iridra Srl, Italy
 70. Jacques Brisson, Professor, University of Montreal, Canada
 71. Thomas Redoulez, Professional Union of Ecological Engineering, France
 72. Alexandre Cluchier, Eco-Med, France
 73. Serge-Étienne Parent, Associate Professor, University of Sherbrooke, Canada
 74. Dr Fabio Masi, Iridra Srl, Italy
 75. David Finger, Assistant Professor, Reykjavik University, Iceland
 76. Magdalena Gajewska, Professor, Gdańsk University of Technology, Poland
 77. Maria Wirth, Alchemia-nova, Austria
 78. Muhammad Asaduzzaman, University of Oslo, Norway
 79. Gösta F.M. Baganz, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Germany
 80. Andrea Lorene Ludwig, Associate Professor, University of Tennessee, USA
 81. Bartosz Jawecki, Associate Professor, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland
 82. Wolf-Dieter Rausch, SusTeco ME, Oman

 

Endorsed by

German Ecological Engineering Association

Ecological Engineering Institute of Africa

Polish Society of Ecological Engineering

Support the manifesto via the Avaaz Campaign:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/any_professional_engineer_responsible_citizen_loca_manifesto_of_ecological_engineering_the_holistic_approach_of_ecology_inspired_engineering/

 

[Ελληνικά – Greek]

Μανιφέστο Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής

Το πλανητικό οικοσύστημα σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η μη βιώσιμη χρήση των πόρων, που μπορεί να έχουν καταστροφικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα.

Αυτές οι απειλές για την ίδια την ύπαρξη της παγκόσμιας κοινωνίας μας υποδηλώνουν ότι χρειαζόμαστε επειγόντως νέες προσεγγίσεις απέναντι σε αυτές τις αυξανόμενες προκλήσεις.

Για να τα αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο σκέψης μας, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και τον τρόπο με τον οποίο παίρνουμε αποφάσεις και αναπτύσσουμε λύσεις.

Έχουμε να κάνουμε με πολυδιάστατα, πολύπλοκα και αλληλένδετα ζητήματα, τα οποία καθιστούν αναποτελεσματική τη συμβατική μονοδιάστατη γραμμική, εστιασμένη στην τεχνολογία προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων.

Η μηχανική και η οικολογία έχουν να διαδραματίσουν κρίσιμους ρόλους στην επίλυση πολλών από αυτά τα παγκόσμια ζητήματα. Για αυτό, ένα νέο πρότυπο σχεδιασμού για τη μηχανική αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για την υποστήριξη της μετάβασης σε μια πραγματικά βιώσιμη κοινωνία.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συστημική σκέψη είναι το πρώτο κρίσιμο βήμα προς την ανάπτυξη νέων ολιστικών και διεπιστημονικών λύσεων μηχανικής σε όλες τις κλίμακες.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μια προσέγγιση εμπνευσμένη από την οικολογία στη μηχανική παρέχει απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις.

Θεωρούμε την εγγενή αξία της φύσης ως μέρος, όχι μόνο των μελλοντικών λύσεων, αλλά και της ίδιας της διαδικασίας σχεδιασμού.

Η οικολογική μηχανική ενσωματώνει οικολογικές αρχές, διεργασίες και οργανισμούς στην υπάρχουσα μηχανική πρακτική, διαμορφώνοντας μια νέα, ολιστική προσέγγιση για την επίλυση προβλημάτων.

Η οικολογική μηχανική αναδιαμορφώνει τις λύσεις μηχανικής, όχι μόνο για να ελαχιστοποιήσει την παραγωγή αποβλήτων, αλλά για να ενσωματώσει τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού, να αποκαταστήσει τις οικολογικές λειτουργίες και να εξαλείψει τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις όλων των διεργασιών και παρεμβάσεων.

Η οικολογική μηχανική υιοθετεί την κυκλικότητα στη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων αποκαθιστώντας κύκλους υλικών για την αντιμετώπιση της σπανιότητας πόρων.

Οι Οικολογικοί Μηχανικοί βλέπουν τη φύση ως έμπνευση και μοντέλο για την ανάπτυξη και επέκταση της εργαλειοθήκης που βασίζεται στη φύση, χρησιμοποιώντας υπηρεσίες οικοσυστημάτων και ανανεώσιμες πηγές.

Οι Οικολογικοί Μηχανικοί συνεργάζονται με τη φύση προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και βλέπουν τους ανθρώπους και την κοινωνία των πολιτών ως αναπόσπαστο μέρος αυτής της νέας προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων.

Ως μια ανεξάρτητη παγκόσμια ομάδα επαγγελματιών μηχανικών και επιστημόνων, οι Οικολογικοί Μηχανικοί εργάζονται για να δημιουργήσουν ένα πιο ανθεκτικό, βιώσιμο και δίκαιο παγκόσμιο οικοσύστημα για όλους.

Απευθύνουμε αυτό το κάλεσμα στην παγκόσμια κοινότητα για μια αλλαγή ώστε να γίνει ο κόσμος καλύτερος και ασφαλέστερος μέσω της ευαισθητοποίησης και της δράσης στην οικολογική μηχανική για περιβαλλοντική ανθεκτικότητα, κοινωνική υπευθυνότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.

[Deutsch]

Manifest der International Ecological Engineering Society IEES

Das Ökosystem unseres Planeten steht heute vor grossen Herausforderungen, wie dem Klimawandel und der nicht nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, welche katastrophale und irreversible Auswirkungen auf lokaler und globaler Ebene haben können.

Diese Bedrohungen der Existenz unserer globalen Gesellschaft zeigen, dass wir dringend neue Ansätze brauchen, um mit diesen zunehmenden Herausforderungen umzugehen.

Um diese zu bewältigen, müssen wir unsere Art zu denken fundamental verändern: wie wir an moderne Umweltprobleme herangehen, wie wir Entscheidungen treffen und Lösungen entwickeln.

Wir haben es mit mehrdimensionalen, komplexen und miteinander verknüpften Problemen zu tun, die mit dem herkömmlichen eindimensionalen, linearen, technologieorientierten Ansatz nicht lösbar sind.

Das Zusammenspiel von Engineering und Ökologie spielen bei der Lösung vieler dieser globalen Probleme eine entscheidende Rolle. Dafür ist ein neues Designparadigma für das Ingenieurwesen (und alle anderen planenden Berufe) notwendig, um den Übergang zu einer wirklich nachhaltigen Gesellschaft zu unterstützen.

Wir sind davon überzeugt, dass das Systemdenken der erste entscheidende Schritt zur Entwicklung neuer holistischer und interdisziplinärer technischer Lösungen auf allen Ebenen ist.

Wir sind davon überzeugt, dass ein von der ökologisch inspirierter Ansatz des Engineering Antworten auf diese Herausforderungen ermöglicht.

Wir verstehen den inhärenten Wert der Natur nicht nur als ein Teil zukünftiger Lösungen, sondern als zentrales Element des Designprozesses.

Ecological Engineering verbindet ökologische Prinzipien, Prozesse und Organismen mit der bestehenden Ingenieurpraxis zu einem holistischen Ansatz der Problemlösung

Ecological Engineering gestaltet technische Lösungen neu, nicht nur um Abfall zu reduzieren, sondern ihn bereits durch geschicktes Design zu vermeiden. Es will ökologische Funktionen wiederherstellen und unerwünschte Nebenwirkungen aller Prozesse und Eingriffe zu beseitigen.

Das Ecological Engineering setzt auf die Kreislauffähigkeit («circularity») als zentrales Element bei der Entwicklung von Lösungen, indem es Stoffkreisläufe schliesst, um der Ressourcenknappheit zu begegnen.

Ecological Engineering betrachtet die Natur als Inspiration und Vorbild für die Entwicklung eines «Werkzeugkastens», der Ökosystem-Dienstleistungen und erneuerbare Ressourcen umfasst.

Ecological Engineers arbeiten mit der Natur zum beidseitigen Nutzen für Gesellschaft und Umwelt, und sehen Menschen und Zivilgesellschaft als integralen Bestandteil dieses neuen Ansatzes der Problemlösung.

Als unabhängige, weltweite Gruppe von professionellen Ingenieuren und Wissenschaftlern wollen Ecological Engineers dazu beitragen, ein widerstandsfähigeres, nachhaltigeres und gerechteres globales Ökosystem für alle zu schaffen.

Wir rufen die menschliche Gemeinschaft auf unserem Planeten zu einem grundlegenden Wandel auf. Durch Bewusstsein und Handeln im Sinne des Ecological Engineering sollen die Widerstandsfähigkeit der natürlichen Umwelt, die soziale Verantwortung und die nachhaltige Entwicklung gefördert werden.

Juli 2020

Unterstützen Sie das IEES Manifest in der Avaaz Kampagne:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/en/any_professional_engineer_responsible_citizen_loca_manifesto_of_ecological_engineering_the_holistic_approach_of_ecology_inspired_engineering/

Want to get active?

Browse our Lighthouse Projects

See how our members applied the Ecological Engineering principles in their work

A

Become a Member

Become part of our worldwide network of Ecological Engineering enthusiasts and support our common cause

A

Contact us

Submit your own lighthouse projects or propose new ideas for IEES

A

Want to get active?

Browse our Lighthouse Projects

See how our members applied the Ecological Engineering principles in their work

Become a Member

Become part of our worldwide network of Ecological Engineering enthusiasts and support our common cause

Contact us

Submit your own lighthouse projects or propose new ideas for IEES